Info – CZ

Zajímavé digitalizační projekty

Obsah

Knihověda.cz

https://www.knihoveda.cz/

Portál Knihověda.cz představuje část základní infrastruktury pro výzkum české knižní kultury do roku 1800 v podobě integrovaných bibliografických zdrojů, výkladových textů a také nových výzkumných nástrojů. Cílem portálu je vytvoření nové platformy pro základní výzkum české knižní kultury s přihlédnutím k jejímu popularizačnímu a edukačnímu potenciálu.

Portál tvoří Databáze bibliografických zdrojů. Jako podpůrné databáze byly do portálu včleněny i databáze moderní knihovědné literatury, a především Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury. Kompletované záznamy týkající se tiskařské produkce se staly podkladem pro její analytické vizuální znázornění na Mapě tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800. Do portálu je také zapojena internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku.


Provenio

Cílem projektu je virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách.

https://www.provenio.net/

Provenio je projektem konsorcia Národního muzea (NM), Národního památkového ústavu (NPÚ) a Národní knihovny ČR (NK ČR). Navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních proveniencí v NM i ostatních členů konsorcia. Cílem projektu je virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách. Dějiny čtenářství a knižní kultury obecně budou prezentovány formou jedné virtuální a čtyř fyzických výstav, odbornými články a monografiemi. Současně poskytneme podporu péče o historické fondy v menších muzeích, galeriích a dalších paměťových institucích prostřednictvím Certifikované metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu a experimentálním provozem online formuláře.

Virtuální rekonstrukce a příprava výstav je podmíněna mapováním provenienčně bohemikálních knižních celků na našem území (především v zámeckých knihovnách – NPÚ, NM a v Rezervních fondech NK ČR a ve fondu Bibliotheca nationalis – NK ČR) a v relevantních zahraničních knihovnách (Paříž, Vratislav, Zhořelec, Budyšín, Řezno, Záhřeb – NM). Zpracování provenienčních celků v menších knihovnách podpoří experimentální provoz online formuláře pro zjednodušenou evidenci vlastníků knih a provenienčních záznamů.


Špalíček

Internetová knihovna s digitálními kopiemi kupeckých tisků ze 17. – 19. století.

http://www.spalicek.net/

Internetová knihovna, ve které najdete digitální kopie tisků ze 17. – 19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.

Špalíček je určen pro každého, koho zajímá, jak žili a čím se bavili jeho prapradědové a prababičky, pro ty, kdo hledají netradiční zábavu, poučení a inspiraci pro vlastní tvorbu. Kramářské tisky nebyly určeny pro tichou zábavu v koutku, ale ke zpívání a vyprávění.

Digitální knihovnu lze využít jako pramenný materiál pro společenskovědní obory, využijí ji knihovníci a muzejní pracovníci a v neposlední řadě může posloužit jako neotřelá pomůcka pro pedagogy na různých stupních škol.


Kohoutí kříž – ‘s Hohnakreiz

Internetová čítanka německojazyčné literatury ze Šumavy od středověku po současnost

https://www.kohoutikriz.org/

Studie https://www.kohoutikriz.org/studie.html

KOHOUTÍ KŘÍŽ / ‘S HOHNAKREIZ

Šumavské ozvěny / Des Waldes Widerhall

Šumavské německé literatuře se věnuje projekt Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Práce vznikající od roku 1990 zahrnuje autory původem ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce a digitalizované historické mapy Šumavy.

Průběžně doplňované dílo obsahuje v současné době údaje o 2389 autorech a je tvořeno více než 6000 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 35000 dokumenty v obrazové příloze, případně vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů.


>> zpět >> Knihovnictví v České republice