About

About Match and meet your partner library. This is where the “libraries dating” site comes into being. An online map of potential partners, libraries looking for counterparts abroad for exchanging information, planning joint activities, projects, internships and friendly visits. The map will be open to any organisation that wants to offer its skills and services, that will be happy to share its experience. We believe that this will make it easier for libraries to find the right partner for their project.


Informace o projektu (CZ)

Knihovna odvedle představuje české knihovnictví, a to včetně zajímavých projektů, oborových organizací a koncepce Rozvoje knihoven pro příští roky. Důležitou součástí je mapa spolupráce, kde mohou knihovny vyhledávat své potencionální partnery dle jejich preferencí. Prezentace vznikla v rámci přípravy českého stánku na knihovnickém kongresu v Lipsku, kde se české knihovnictví představilo jako jedna ze stran česko-německé spolupráce (2022 – 2025). Stránka i informace jsou dále aktualizovány a doplňovány.

Information about the project (EN)

The Library Next Door presents Czech librarianship, including interesting projects, branch organisations and the concept of Library Development for the next years. An important part is the cooperation map, where libraries can search for potential partners according to their preferences. The presentation was created in the framework of the preparation of the Czech stand at the Library Congress in Leipzig, where the Czech library sector was presented as one of the parties of the Czech-German cooperation (2022 – 2025). The website and the information are being updated and supplemented.

Informationen über das Projekt (DE)

Die Bibliothek von nebenan stellt das tschechische Bibliothekswesen vor, einschließlich interessanter Projekte, Zweigorganisationen und dem Konzept der Bibliotheksentwicklung für die nächsten Jahre. Ein wichtiger Teil ist die Kooperationskarte, auf der Bibliotheken nach potenziellen Partnern entsprechend ihren Präferenzen suchen können. Die Präsentation wurde im Rahmen der Vorbereitung des tschechischen Standes auf dem Bibliothekskongress in Leipzig erstellt, wo das tschechische Bibliothekswesen als einer der Partner der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit (2022 – 2025) vorgestellt wurde. Die Website und die Informationen werden derzeit aktualisiert und ergänzt.