Info – CZ

Knihovnictví v České republice

Obsah

Knihovnictví v České republice

Nejhustší síť knihoven na světě

 • jedna knihovna pro každých 1 971 obyvatel ČR
  • (čtyřikrát vice, ve srovnání na počet obyvatel, než je průměr v Evropě, a 10krát vice než ve Spojených státech amerických)
 • Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430 Sb. ze dne 22. července 1919
  • povinnost každé obce zřídit veřejnou knihovnu
  • podporovat všeobecnou gramotnost, vzdělání a demokracii

Koncepce rozvoje knihoven 2021 – 2027

koncepce.knihovna.cz

V roce 2020 vládou přijatý národní strategický plán – Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 (s výhledem do roku 2030) – definuje knihovny jako

 • pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
 • vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a
 • správce kulturního a znalostního bohatství.

Pracovníci knihoven

Dominantními věkovými skupinami jsou knihovníci ve věku 41–50 let (30 %) a 51–60 let (29 %). Spolu s 13 % knihovníků ve věku 61+ to znamená, že téměř 72 % knihovníků je starších 41 let. Skupina knihovníků do 40 let je tak necelá třetina a od posledního průzkumu se zmenšila o 4 % (35 % oproti 31 %). Podíl nejmladších zaměstnanců ve věku 18–30 let je pouhých 9 %.

Ženy tvoří většinu odborných pracovníků knihoven (85 %).

Na pozici knihovníka má odborné knihovnické vzdělání 53 % zaměstnanců, naopak těch, kteří odborné knihovnické vzdělání nemají je 47 %.

Pokračuje pozitivní trend růstu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků na knihovnických pozicích, v roce 2020 dosáhl hodnoty 43 %, v roce 1998 to bylo pouze 22 %.

Více: Analýzy věkové, vzdělanostní a platové struktury pracovníků knihoven v ČR 2020/2021


Knihovnické asociace

Knihovny a knihovníky v České republice zastupují čtyři organizace.

> více o Knihovnických organizacích

SDRUK – Sdružení knihoven
AKVŠ – Asociace knihoven vysokých škol
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků
AMG – Asociace muzeí a galerií

Kde je možné studovat knihovnictví?

Studium knihovnictví a informačních věd

V České republice je možné studovat knihovnictví na 3 univerzitách – v Praze, Brně a Opavě.

 • Katedra informačních studií a knihovnictví (KISK), Brno (Masarykova univerzita – Filosofická fakulta)
 • Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK), Praha (Univerzita Karlova – Filosofická fakulta)
 • Ústav bohemistiky a knihovnictví, Opava (Slezská univerzita – Filosoficko-přírodovědecká fakulta)

> více o Univerzitách


Projekty

 • Konference Knihovny současnosti
  • největší knihovnická konference v Čechách, pořádá se od roku 1993, organizuje ji Sdružení knihoven ČR
 • Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (MC VRK) – poskytuje:
  • rady a tipy, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,informace k financování (vypsané dotační tituly a granty) rekonstrukcí knihoven a obnovy knihovnického mobiliáře,kontakty na ověřené výrobce a dodavatele knihovnického nábytku a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven,odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy,
  • metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven.
 • Digitální knihovna https://www.digitalniknihovna.cz/
  • Tisíce digitalizovaných dokumentů z českých knihoven na jednom místě.
 • Knihovny.cz https://www.knihovny.cz/
  • Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Umožňuje prohledávat katalogy všech zapojených knihoven současně. Cílem je zjednodušit přístup k informacím a dokumentům a nabídnout fondy knihoven včetně jejich služeb na jednom místě.
 • Co dokáže knihovna – Projekt zaměřený na sociální inovace a možnosti knihoven nabízí inspiraci, podporu i mapu konkrétních komunitních a vzdělávacích aktivit napříč celou Českou republikou a všemi typy a velikostmi knihoven.
 • Udržitelnost v knihovnách