Info – CZ

Knihovnické organizace

Knihovnické organizace v ČR

Knihovny a knihovníky v České republice zastupují čtyři organizace.

SDRUK – Sdružení knihoven
AKVŠ – Asociace knihoven vysokých škol
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků
AMG – Asociace muzeí a galerií

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Asociace knihoven vysokých škol ČR zastupuje vysokoškolské knihovny při koncepčních jednáních na národní i mezinárodní úrovni.

https://www.akvs.cz/

Vysokoškolské knihovny jsou nedílnou součástí univerzit, vstupují do vzdělávacího a vědecko-výzkumného procesu univerzity, jehož výsledky a naplněné cíle posouvají společnost vpřed.

Asociace knihoven vysokých škol ČR usiluje o rozvoj a kvalitu českých vysokoškolských knihoven. Zastupuje vysokoškolské knihovny při koncepčních jednáních na národní i mezinárodní úrovni. Vytváří základnu pro spolupráci s cílem zvýšit otevřenost, horizontální prostupnost, kvalitu a efektivitu nabízených služeb. Své aktivity opírá o strategické dokumenty každé členské univerzity a vytváří vhodné podmínky pro posílení a rozvoj jak stávajících, tak nových kompetencí vysokoškolských knihoven.

Za rok 2019: 11 805 960 knihovních jednotek  – 2 856 218 výpůjček – 14 440 studijních míst – 28 343 účastníků školení.


AMG – Asociace muzeí a galerií

Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií

Knihovní komise Asociace muzeí a galerií zastupuje a podporuje muzejní a galerijní knihovny, popularizuje unikátní sbírky a zpřístupňuje je odborné i laické veřejnosti.

https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

https://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka-komise

Hlavní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG (Asociace muzeí a galerií)

1. podpora činnosti knihoven muzeí a galerií

2. spolupráce s profesními sdruženími

3. spolupráce s MK ČR (Ministerstvem kultury)

4. vzdělávání knihovníků muzeí a galerií

5. prezentace a propagace činnosti muzejních a galerijních knihoven odborné i laické veřejnosti


Sdružení knihoven ČR, SDRUK

Sdružení knihoven ČR sdružuje okresní, městské, vědecké, univerzitní a odborné knihovny, které spolupracují na rozvoji českého knihovnictví.

https://sdruk.cz/o-nas/

Zaměřuje se na:

  • Zapojení do činnosti Ústřední knihovnické rady a spolupráce nad strategickými dokumenty
  • Organizování akcí
  • Vzdělávání knihovníků
  • Připomínkování legislativy na státní úrovni a právní poradenství
  • Síťování knihoven a vytváření platforem pro spolupráci

Organizace

SDRUK pořádá vzdělávací akce pro manažery knihoven i knihovníky. Je pořadatelem největší knihovnické akce v ČR – konference Knihovny současnosti (pořádá se od roku 1993).

Inovace

Zapojuje do vzdělávání knihovníků. Přináší do knihovnického prostředí nová témata, myšlenky, problematiku. Udržuje a rozvíjí projekty dlouhodobě, síťuje odpovědné organizace.

Iniciace, facilitace a mediace

Podněcuje a moderuje diskuze o aktuální a budoucí podobě českého knihovnictví. Propojuje témata uvnitř i vně knihovnické obce, spojuje knihovnickou a neknihovnickou veřejnost, zprostředkovává dialog s potencionálními klienty, dodavateli, světem mimo knihovny.

Reprezentace a lobbing Reprezentant dialogu MPSV a MŠMT (Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Udržuje aktivní kontakt se státní správou, s dotčenými ministerstvy a krajskou reprezentací. Je silným hlasem knihoven. Zároveň si uvědomuje zodpovědnost k daňovým poplatníkům a zřizovateli.


Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se stará o propagaci čtení, popularizaci knihoven a vzdělávání knihovníků.

https://www.skipcr.cz/

Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

SKIP sdružuje přes 1 800 členů a je organizován na regionálním principu. Má deset regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce, kluby a komise.


>> zpět >> Knihovnictví v České republice