Už spolupracujeme

České a německé knihovny spolupracují, některé již řadu let. Nejčastěji probíhají výměny fondu a stáže.

PARTNERSTVÍ

Knihovní spolupráce se často opírají o partnerství měst. Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob, jak pěstovat kulturní pouta a kontakty mezi lidmi z různých států. Česká města se začala zapojovat po roce 1989. Rozvoj partnerství měst podporuje Evropská unie, a to i finančně. 

Kolínská městská knihovna spolupracuje s knihovnou v Kamenci (Kamenz, Sasko). Knihovníci se navštěvují a vyměňují zkušenosti. 

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) spolupracuje s knihovnou v Nördlingen, a to především formou odborných stáží. V roce 2018 oloumoučtí zamířili na pět dní do Německa. Program byl rozdělen na sekci historickou, která pátrala po dochovaných pramenech tzv. Heimatlitertur, tedy tiskovin Spolku vysídlených německých obyvatel z Olomoucka, a sekci knihovnickou, zaměřenou na pořádání akcí pro školy a veřejnost. Nördlingenští se po covidové pauze chystají do Olomouce letos v létě. „Cílem výměny je prohloubení spolupráce českých a německých knihovníků, porovnání best practice ve službách, pořádání různých typů akcí pro děti, studenty, veřejnost i občany se specifickými potřebami, to vše s ohledem na komunitní roli knihoven v dnešním světě,“ vysvětluje vedoucí německé knihovny VKOL Miroslava Dvorská. 

Městská knihovna v Prachaticích má blízké kontakty s knihovnou ve Freyungu, a to již od roku 2003. V letech 2014–2019 knihovny spolupracovaly na rozsáhlém projektu Dědictví Šumavy, jehož cílem bylo písemně zachytit vyprávěné pověsti Prácheňska a Šumavy. Za sebou mají i společnou konferenci a přeshraniční U3V. „Uspořádali jsme konferenci a řadu dětských akcí, vydali knížky, je toho opravdu hodně. Naše aktivity zbrzdil až Covid,“ komentuje Hana Mrázová, ředitelka knihovny v Prachaticích. 

Aktivní spolupráci rozvíjejí knihovny Euroregionu Nisa, a to od roku 1998. Do třístranné spolupráce (ČR, Sasko, Polsko) se na české straně zapojují knihovny v České Lípě, Jablonci, Turnově a Liberci. Výstupem spolupráce jsou konference, literární vycházky, výtvarné soutěže pro děti. Téma letošní výtvarné soutěže má téma Krakonoš. 

Brno je partnerským městem saského Lipska a Moravská zemská knihovna v Brně spolupracuje s Městskou knihovnou v Lipsku. Obě knihovny jsou si podobné tím, že jsou knihovnami veřejnými i vědeckými. 

Moravská zemská knihovna má ale blízké styky také se Saskou zemskou a univerzitní knihovnou v Drážďnech. Knihovny si vyměňují zkušenosti z digitalizace fondů a vyvíjejí společný nástroj pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů. Krom toho uskutečňují zaměstnanecké stáže a dlouhodobé kulturní projekty. Obě instituce jsou vědecké, takže  chystají spolupráci v oblasti badatelského zpracování fondů a rozvoje výzkumné infrastruktury. 

V rámci realizace projektu Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven Plzeň-Řezno (Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020) byla spuštěna webová stránka Česko-bavorské knihovny, kde naleznete propojené katalogy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Státní knihovny v Řezně, rešerše novin a novinových příloh z obou regionů do roku 1945 rozdělených do tematických bloků společně s digitalizovanými dokumenty z fondů obou partnerů. 

VÝMĚNY FONDŮ

Národní knihovna Praha má v Německu několik partnerů pro mezinárodní výměnu publikací. 

Knihovna Muzea města Ústí nad Labem má šest německý partnerů pro výměnu publikací z fondu.

Knihovna Severočeského muzea v Liberci má dvacet tři výměnných partnerů ze všech spolkových zemí SRN. 

SPOLUPRÁCE NA VÍCESTRANNÉM PROJEKTU

Národní lékařská knihovna spolupracuje s Humboldtovou univerzitou a dalšími institucemi na zpracování tzv. Würtzovy sbírky, souboru grafických a plastických uměleckých děl s tematikou postižení, který původně shromáždil speciální pedagog Hans Würtz (v Berlíně ve 20. letech) a která byl uchovávána v Československu od konce 30. let.

Čtyri univerzitní knihovny (Technische Universität Chemnitz, Hochschule Zittau/Görlitz, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci) a Krajská vědecká knihovna v Liberci spolupracují na velkých projektech: 

  • Česko-saská síť knihoven, Informace bez hranic. Cílem projektu bylo získání a zpřístupnění e-publikací, vzájemné předávání zkušeností.
  • Prostor učení – knihovnická informační platforma, výměnné stáže pracovníků a studentů, společné publikace. 

Moravská zemská knihovna a Knihovna Akademie věd ČR jsou součástí celoevropského knihovnického projektu EoDOpen, partnery jsou též německé univerzitní knihovny v Greifswaldu a Regensburgu. Cílem projektu je digitalizovat důležitá díla 20. století, která dosud nejsou z hlediska autorského zákona volná. 

ZAPOJENÍ DO NĚMECKÉHO KULTURNÍHO HACKATHONU

Hackathon je vlastně maraton v programování, jeho smyslem je dostat na jedno místo programátory a příbuzné profese a vytvořit během krátké doby smysluplné IT řešení nějakého problému. V Německu existuje od roku 2014 hackathon s názvem Coding da Vinci, který se orientuje na IT řešení a využití velkých dat v kulturních institucích. Za osm let existence projektu vzniklo 140 digitálních aplikací (mobilní aplikace, webové stránky, rozšířená realita apod.)

Z českých knihoven dosud na Coding da Vinci spolupracovaly Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (uspěla s datasetem Regionálních osobností pro možnou aplikaci Kdo? kdy? Kde? v Plzeňském kraji) a Moravská zemská knihovna v Brně. 

NAPOJENÍ KNIHOVNY NA MÍSTNÍ NĚMECKÉ INICIATIVY

Knihovna domu národnostních menšin v Praze spolupracuje se spolky německých národnostních menšin a s redakcí časopisu LandesEcho. 

PROJEKT ZAMĚŘEN NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠUMAVSKÉ LITERATURY

Projekt Kohoutí kříž – ‘s Hohnakreiz“

„Šumavské ozvěny – Des Waldes Widerhall“

https://www.kohoutikriz.org/

Die Studie https://www.kohoutikriz.org/studie.html?lang=DE